BUĐENJE SVESTI, Uncategorized

Stepeni razvoja svesti (1. deo)

Iako je razvoj svesti primarno individualan proces koji je isprepleten i blisko povezan sa sazrevanjem ličnosti i ne može se potpuno predstaviti šematski, postoje značajne stanice na tom putu. U jogi su procesi razvoja svesti na putu prema prosvetljenju predstavljeni različitim stepenovima vladanja nad umom i psihičkim sadržajima, kako bi svest mogla da se fokusira na ono što je iza pojavne stvarnosti i dominacije čula, to jest na istinsko sopstvo koje je kosmička ili totalna svest.

U ovom tekstu ću proći sedam nivoa svesti kroz tradicionalnu podelu na 7 čakri, kao sedam stanja svesti ili sedam svetova koje čovek mora da savlada i prosvetli na putu ka istinskom sopstvu, počevši od muladhare (genitalne čakre).

Čulna svest (genitalna čakra – muladhara)

Dakle sve počinje od obične čulne svesti (muladhara – genitalna čakra) unutar koje vlada informacija “ja sam telo”, čula su stvarnost i to je sve što postoji. U najnižim frekvencijama svesti čovek je pod potpunom dominacijom animalnih instikata i primitivnih impulsa. Odnos prema sebi i drugima je subjektivan, osoba nije u stanju da razmišlja objektivno i istinski samostalno, a svest je stalno preplavljena snažnim emocionalnim nabojima nad kojim ne postoji nikakva kontrola niti njihovo razumevanje. Život se dešava stihijski, najčešće upravljan slepim strastima ili odlukama donešenim iz straha ili trenutnog impulsa. Viši i finiji aspekti bića poput kulturnih i duhovnih su potpuno zapostavljeni. Emocije se potiskuju jer su snažna veza sa istinom koja je, usled porodičnog i socijalnog materijalističkog programiranja uma, daleko od svesti. U ovom stanju svesti sve je fokusirano na i oko preživljavanja u svetu materije kao i na produžetak vrste. Dakle, na hranu, seks, stanovanje, razmnožavanje i skupljanje resursa za te aktivnosti. Ono što valja naglasiti jeste, da nijedna od ovih stvari, poput seksa ili sakupljanja resursa, nije negativna sama po sebi, jer su to prirodne aktivnosti koje imaju svoju svrhu u poretku života. Ono što ih čini negativnim, u ovom kontekstu, jeste nedostatak balansa sa drugim aspektima bića koji su zapostavljeni i nedostatak svesti koji prati to zapostavljanje. Usled nedostatka svesti o povezanosti sa drugima i suženosti pažnje na “ja, telo i moje”, javlja se seksualna, materijalna i društveno statusna ljubomora, agresija i pohlepa. U ovom stanju svesti, sve je stalna borba, materijalno i fizičko poređenje i takmičenje, jer osoba ne poznaje ništa drugo; istinski kvalitet i vrednost vlastitog individualiteta joj je nepoznat. Kada je muladhara čakra prosvetljena svetlom više svesti, osoba je fizički snažna, ima veliki radni potencijal, otporna je na strahove i dubinski sigurna u sebe. Seksualno i zdravstveno je veoma vitalna i deluje u skladu sa svojom intuicijom. Veoma je svesna ograničenja materijalizma i u stanju je da pomaže drugim ljudima u kriznim situacijama održavajući u sebi visok nivo hrabrosti, jake volje i otpornosti na stres.

Svest o odnosima i polovima (sakralna čakra – svadhistana)

Dalje se krećući u svom razvoju u svadhistani (sakralna čakra), biće shvata da ipak nije izolovano ostrvo u moru ljudi. Odnosi su prvi i večno jedan od najvećih ispita za ljudski ego. Odnosi iskušavaju sve aspekte ličnosti, naša shvatanja o sebi i stvarnosti, naše vrline i mane. Najveću moć u ovom kontekstu imaju porodični i ljubavni odnosi, jer je emocionalni naboj u takvim odnosima obično (ne uvek ali najčešće) najsnažniji. Osoba počinje da oseća ljubav, ali je ljubav limitirana objektom želje ili srodstvom. Teško joj je da razvije osećanja prema nekome sa kime se ne indentifikuje na podsvesnom nivou. Tako ovde spada ono što bi mogli da nazovemo plemenska svest ili teškoća razumevanja onih koji nisu deo vlastitog plemena, porodice, veze, kružoka, naroda, rase ili pola. Životna energija se kreće, ali ograničeno. Najvažniji aspekt u ovom delu razvoja svesti jeste zavisnost od materijalnog, telesnog i čulnog hedonizma, kao i nemogućnost odlaganja zadovoljstva, bez koga je nemoguć ozbiljan duhovni, psihološki i kreativni rad. Nije uvek lako uraditi tu, još jednu, zacrtanu vežbu kontrole misli i meditacije ili napisati još tu jednu stranu da se završi knjiga koju smo počeli da pišemo. Potrebna je jaka volja i sposobnost da odložimo trenutni konfor zarad višeg cilja. Onaj ko je zavistan od trenutnog zadovoljstva želi sve odmah i sad i izbegava aktivnosti koje zahtevaju odlaganje zadovoljstva i na taj način se drži u komotnoj zoni sigurnosti koja blokira razvoj. Usled toga je osobi teško da vlada ili upravlja sobom i svojim postupcima. Ljubavno-seksualni odnosi snažno aktiviraju tok emocija i životne energije i mogu, u ovom stanju razvoja svesti, postati zamena za osećanje kompletnosti koje bi u optimalnom stanju svesti trebalo da postoji bez obzira da li smo ili ne u ljubavnoj vezi. Poseban deo ovog stepena razvoja svesti čine međupolni odnosi, seksualni i drugi, kao i preterana indentifikacija sa svojim polom i njegovim psihofizičkim i psihološkim aspektima. U ovom stanju svesti, biću je teško da se stavi psihološki u ulogu drugog pola i da postane svesno elemenata drugog pola u svojoj podsvesti (pošto svi imamo i jedne i druge elemente u psihi). Tako najčešće muškarci potiskuju osećanja, a žene potiskuju vlastite ego aspekte (dokazivanje, takmičenje, dominacija), što dovodi do nesporazuma, nerazumevanja i sukoba u odnosima. Sazrevanjem svesti o vlastitim podsvesnim elementima psihe, dolazi i do boljeg razumevanja emocija i odnosa. Kada je sakralna čakra prosvetljena, ljubavne i druge odnose prožima tolerancija, otvorenost i potpuna iskrenost. Osoba nije zavisna od seksa, a uživa u njemu kao i u drugim životnim zadovoljstvima. Energija se lako usmerava u druge kreativne i životne aktivnosti, po volji i bez frustracija. Osoba podržava i širi ljubav među ljudima, stvarajući mir i harmoniju u svim sferama života i u međuljudskim odnosima.

Mesto u svetu, socijalna ambicija (pupčani centar – manipura)

Na nivou manipure (pupčana čakra) razvijamo svoju ličnu moć da delujemo u svetu. Na ovom nivou svesti počinje da se razvija intelektualno-materijalistički karakterni ego. Energija i iskustvo prva dva stepena razvoja se zgušnjava unutar uma i delatnih sposobnosti poput radnih, intelektualnih i fizičkih veština. Doživljavamo sebe kao ličnost, a ne samo kao impuls ili instinkt. Materijalno-mentalni sistem prima informacije iz okoline i kako je okolina uglavnom nesvesna, um usvaja pravila igre u većoj ili manjoj meri, već u odnosu na potencijal svesti. Osobe sa jačim potencijalom svesti više preispituju sebe i stvarnost, dok je drugi slepo prihvataju ulazeći u krug nesvesnog socijalnog funkcionisanja, praćenog različitim specifičnim formama mentalnog programiranja. Najtipičnije informaciono programiranje u ovom stanju svesti je na primer “ti si ono čime sa baviš, a ne ono šta jesi” (forma ispred suštine). Zatim ide “koliko imaš toliko vrediš” (prenaglašavanje materijalnih vrednosti u odnosu na ljudske, etičke, duhovne, stvaralačke, itd). Dubinski program koji je u korenu svega ovoga i sličnog programiranja uma jeste pogrešan odgoj dece u kome se dete posmatra kao prazna table koja treba da se popuni, umesto kao seme cveta koji u sebi već sadrži sve i samo mu treba pomoći da procveta obukom u veštinama koje će pomoći taj proces. Vidimo u ovome refleksiju aspekata svesti iz genitalne čakre, koja govori da ništa izvan čulno fizičkog ne postoji, pa je tako po tom shvatanju nemoguće da malo dete nosi u sebi visoku inteligenciju, a da još nije razvilo logičko shvatanje i životno iskustvo. Deca koja su odgajana na ovaj način uvek u sebi imaju jako podsvesno osećanje nezadovoljstva sobom i uopšte nezadovoljstva, što utiče na njihovu psihu do odraslog doba. Ovakvi ljudi umeju da postignu uspeh u životu, u konvencionalnom smislu, jer ih iz podsvesti gura nezadovoljstvo sobom. Međutim, jako im je teško da se opuste, da budu srećni, ispunjeni i u miru sa sobom. Takođe, njihov puni kreativni i energetski potencijal je blokiran, pa imaju probleme sa zdravljem, skloni su fiksiranim i dogmatskim razmišljanjima i krutim stavovima u svemu, čime se štite od istine u sebi i drugima. Zaborav istinskog sopstva izaziva bol, a taj bol se potiskuje da bi se živelo, da bi se uspelo, da bi se dokazalo nešto čemu ne treba i nikada nije trebao dokaz, jer je uvek bilo tu. Istinsko sopstvo, naše unutrašnje vrelo inspiracije i vrednosti je uvek tu. Čeka da mu se otvorimo, da mu se predamo i iz njega stvaramo novi život i vrednosti. Kada je prosvetljena, manipura daje snažnu životnu energiju, stvaralačku volju i entuzijazam, vitalnost, veliku upornost i ličnu snagu. Osoba je u stanju da živi u trenutku, delujući bez inhibicija i slušajući svoju unutrašnjost. Voli da bude mentor drugima, da pomaže ljudima da dostignu svoj pun potencijal ne osećajući se pri tome ugrožana na ego nivou. Takođe, uvek je i sama otvorena za dalje učenje i usavršavanje održavajući pozitivan stav u mislima i komunikaciji.

Leave a Reply