BUĐENJE SVESTI, Uncategorized

Prvi koraci samospoznaje

Svi smo rođeni sa izvesnim kapacitetima koje možemo da ostvarimo za vreme trajanja svog života. Ostvarivanje ovih kapaciteta nije moranje, ali jeste težnja svake misleće osobe. Stalni napredak i rast je nešto što karakteriše ljudsku vrstu, te da bismo sami sebe ostvarili kao kvalitetne ljudske jedinke, moramo ispoštovati osnovni postulat ljudskog roda – rast i napredak.
Na žalost, zarobljeni u matriksu u kome živimo, opterećeni svakodnevnim brigama i problemima, mi ispuštamo suštinu iz vida i počinjemo da se bavimo perifernim problemima. Sad, postaviće neko pitanje – zašto probleme koji se često tiču i sopstvene egzistencije nazivam perifernim? Postoji li nešto krucijalnije od toga?
Potrebno je da shvatite, prihvatite, razumete, spoznate, da usvojite da je vaš život odraz vaše svesti, da ste vi kreator sopstvenog života. Kada posmatrate sopstvenu situaciju iz takve perspektive, uviđate da su spoljašnje manifestacije samo odraz naše unutrašnje nesređenosti. Da biste uklonili posledice, vi prvo morate razrešiti uzrok problema. Na primer – ukoliko je nemanje novca vaš osnovni problem, možda treba da preispitate sopstvene stavove o novcu, zarađivanju, primanju, davanju… Novac je energija, kao i sve ostalo i potrebno je da ima slobodan protok kako bi cirkulacija te energije u vašem životu bila neometana. Ukoliko je protok novca ograničen, postoje neke blokada u cirkulativnom toku, koje ne dozvoljavaju toj energiji da neometano cirkuliše. Na primer – vi verujete da je novac zao, a da ste vi dobri – novac ne cirkuliše; nije mu energija komplementarna sa vašom. Vi nemate problem sa primanjem novca, ali ga stiskate, imate problem da dajete – energija je ograničena – dotok je slobodan, ali odvod je zablokiran. Ako nemate problem sa davanjem, ali imate problem da primite – dotok je blokiran…
Analizirajte svoje stavove, osvestite ih, pa pokušajte da proniknete u njihovu suštinu, u trenutak kada su formirani, osvestite odakle potiču i započnite svestan rad na promeni tih beskorisnih životnih programa i implementaciju novih. Vrlo je važno da se pozabavite ovim stvarima, jer – čak i ako vas život počasti velikom količinom novca – ukoliko je energija protoka novca blokirana, ostaćete bez njega u kratkom roku. Ovim možete objasniti vrlo zanimljivu činjenicu da je ogroman broj loto dobitnika, koje je glavni zgoditak izvukao iz života na marginama društva, u najkraćem roku ostalo bez novca i vratilo se u situacije u kojima su bili pre nego se dobitak dogodio.
Ovaj način pristupa sopstvenom životu i problemima ne donosi, u svom začetku, brza, laka i kompletna rešenja naših životnih problema, ali je esencijalan za kompletnu promenu i izgradnju novih, čvrstih temelja koji će nastupajuću promenu učiniti trajnom i stabilnom.
Osnovni problem našeg društva je što je pojedinca opteretilo pogrešnim životnim vrednostima, te se u trci za materijalnim ostvarenjima i bavljenjem stvarima koje su van opsega naše kontrole opteretimo iluzornim problemima, potpuno gubeći iz vida svoju primarnu svrhu, razlog našeg rođenja – napredak i rast.
Napredak i rast samog društva uslovljeni su napretkom i razvojem svakog pojedinačnog člana. Do promene će doći kada kritična masa ljudi osvesti pogrešnost sistema koji smo kao ljudi razvili i neprirodnost i neprilagođenost tog sistema osnovnoj ljudskoj prirodi. Da bismo doprineli evoluciji vrste, pa samim tim i društva, neophodan je stalan, posvećen rad na poboljšavanju sopstvene ličnosti. Da bismo se menjali i razvijali, potrebno je da postavljamo pitanja za sve što već mislimo da znamo, da osvestimo naučene modele ponašanja i da ih menjamo ukoliko nam nisu korisni, da prestanemo da na svoju decu samo preslikavamo ono što su naši roditelji preslikali na nas, pa da tako – stalnim preslikavanjem naučenog – stvaramo beskrajne lance porodične karme koja će nas zadržavati u ciklusima koji se neprekidno ponavljaju u našoj porodici iz generacije u generaciju. Postavljajte pitanja, ne sputavajte sopstvenu prirodu, ne gušite svoju radoznalost, živite svesno, a ne po programu, vaspitavajte svoju decu da preispituju sve – i ono što im vi kažete i videćete – od svoje dece ćete naučiti isto onoliko koliko ona uče od vas. Podsetite se kako izgleda videti svet iz ugla jednog deteta – kada se još nisu pojavili modeli ponašanja „tako treba“, kada je svet misterija koji vi samo posmatrate i učite iz posmatranja. Kada naučite da posmatrate, umesto da sve sebi objašnjavate, počećete da vidite stvari koje niste videli dok ste svaku situaciju ukalupljivali u neku već viđenu, naučenu, očekivanu. Kad prestanete da klasifikujete stvari koje gledate, da ih prosuđujete i analizirate – videćete da je život prepun čuda i prepun simbolike.
Kada naučite da posmatrate, počinjete da uviđate veze koje pre niste uočavali, zakon uzroka i posledice na delu, u svakom aspektu našeg življenja. Vi odjednom postajete svesni kako je situacija u kojoj ste se našli danas gotovo ista kao situacija u kojoj ste bili pre dvadeset godina. Kada uvidite prvi put i poslednji put u kojima se nešto dešava, uvidećete, još mnogo puta ponovljenu, istu situaciju u vašem životu. Odjednom, shvatićete da je ta situacija koja se ponavlja celog života – lekcija koju treba da naučite, shvatićete šta je poenta date lekcije i svetlo spoznaje daće vam novi, jasniji uvid u sopstveni život, ličnost, dušu…
Sa svakim novim uvidom, vi ste sve bliže svom bazičnom biću. Programi polako otpadaju, jedan po jedan i novouvaženi načini funkcionisanja, konstruktivniji, kvalitetniji i autentičniji zauzimaju mesto starih programa, rezultirajući jednim svesnim, ispunjenim, svrsishodnim životom koji svaka duša želi da proživi; vi sada vidite sebe, druge i čitav svet na jedan drugi način, bolji način, način življenja dostojan čoveka…
 
 

2 thoughts on “Prvi koraci samospoznaje”

Leave a Reply